ZM/08/0400/02/MS

Do: Radni m. st. Warszawy

Uwagi i wniosek do Projektu uchwały ws. płatnego parkowania

(dot. druku nr 1095)

Szanowni Państwo--

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze w pełni popiera propozycję uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za parkowanie w centrum miasta, czyli strefie cechującej się znacznym deficytem miejsc parkingowych. Powinno to urealnić koszty podróży samochodem względem kosztów podróży komunikacją publiczną, które wzrosną z dniem 1 czerwca 2008, i tym samym zachęcić więcej osób do przesiadki na mniej uciążliwe dla miasta środki transportu.

Popieramy również wniosek o poszerzenie strefy płatnego parkowania, jednak aby pełniła one swoje funkcje, konieczne jest jednak wprowadzenie jej na całym obszarze, na którym notorycznie występuje deficyt miejsc parkingowych. Nie ulega wątpliwości, że takim rejonem jest Wola, gdzie już teraz działa wiele biurowców, a w planach są kolejne. Taka zabudowa generuje nasilony ruch samochodowy. Jedną z przyczyn korków i zastawionych chodników w tym rejonie jest właśnie brak opłat za parkowanie, mimo wyraźnych przesłanek ku ich wprowadzeniu, przedstawionych na załączonych zdjęciach.

W związku z powyższym wnioskujemy o poszerzenie strefy płatnego parkowania poprzez przesunięcie jej zachodniej granicy z Żelaznej na Towarową, czyli do granicy obwodnicy śródmiejskiej (do pisma dołączamy zmodyfikowaną treść załącznika z pogrubioną zmianą).

Ponadto, w związku z widocznym na zdjęciach, jak też w aktualnej strefie płatnego parkowania masowym parkowaniem w miejscach niedozwolonych (na trawnikach, chodnikach, bezpośrednio przed przejściami dla pieszych), wnioskujemy o umieszczenie w uchwale zapisu o zakazie parkowania poza wyznaczonymi miejscami oraz kary za niestosowanie się do tego zapisu. Taka zmiana byłaby zgodna z wnioskami miasta stołecznego Warszawy odnośnie zmian w Prawie o Ruchu Drogowym w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i umożliwiła osiągnięcie tego celu w Warszawie znacznie szybciej. Możliwy zapis proponowanych zmian umieszczamy w załączniku.

Uzasadnienie fotograficzne

Zdjęcia z obszaru, o który poszerzona zostałaby strefa płatnego parkowania:

Ulica Grzybowska, odcinek między Żelazną a Towarową. Stan obecny.

Róg ulicy Żelaznej i Grzybowskiej. Na zdjęciu widać, że możliwość parkowania bez opłat (brak kwitów w samochodach) zachęca też do parkowania w niedozwolonych miejscach.

Ulica Miedziana, nieopodal wieżowca Warty oraz planowanego najwyższego wieżowca w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zał. 1 Proponowane zmiany do Załącznika nr 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ………/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia ………………….2008r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

Granice strefy płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych w m. st. Warszawie wraz z mapką

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych w m. st. Warszawie obejmuje obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych ograniczony ulicami:

Obszar I: Alejami Jerozolimskimi od ulicy Grzymały-Sokołowskiego, Towarową, al. Solidarności, Andersa, Muranowską, Bonifraterską, Słomińskiego do lewego brzegu Wisły, a dalej wzdłuż lewego brzegu Wisły do wysokości ulicy Wilanowskiej, dalej ulicą Solec, Czerniakowską, 29 Listopada, Szwoleżerów, Myśliwiecką, al. Armii Ludowej, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską, Spacerową, Słoneczną, Dworkową, Smetany, Belgijską, Wygoda, Puławską, Racławicką do ulicy Bałuckiego, Bałuckiego (od ulicy Wiktorskiej), Różaną, Grażyny, Olesińską, Sandomierską, Olszewską, Puławską, Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, Koszykową, Raszyńską, Filtrową, Akademicką, Grójecką, Kopińską, Grzymały-Sokołowskiego wraz z tymi ulicami granicznymi;

Obszar II: al. Solidarności od ulicy Sierakowskiego, Targową do wiaduktu kolejowego, dalej wzdłuż nasypu kolejowego do ulicy Zamoyskiego, Zamoyskiego od wiaduktu kolejowego, Jagiellońską, Kępną, Wrzesińską, Okrzei, Sierakowskiego wraz z tymi ulicami granicznymi.

Zał. 2. Proponowane zmiany do Uchwały.

UCHWAŁA NR …………../2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia…………………………….2008 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

§ 1. Ustala się w m. st. Warszawie strefę płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych, zwaną dalej „SPPN”, w granicach określonych w załączniku Nr 1 do uchwały. W SPPN dozwolone jest parkowanie wyłącznie na wyznaczonych miejscach.

(...)

§ 8. 1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPPN w wysokości 50 zł.

2.Ustala się opłatę dodatkową za parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi w wysokości 100 zł.

3.Sposób pobierania opłat, postępowanie reklamacyjne i odwoławcze oraz tryb wydawania dokumentów związanych z zastosowaniem zerowej stawki opłaty za parkowanie i opłaty abonamentowej za parkowanie określa regulamin funkcjonowania strefy, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

Starsze wiadomości - w kronice.